info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Лютий – Березень 2019)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Ліцензування освітньої діяльності

Пільги з земельного податку

Надання послуг платником єдиного податку

Зменшення статутного капіталу

Оподаткування професійного навчання працівників за кошти роботодавця

Надання послуг фізичною особою – нерезидентом на території України

 

 

1. Ми ТОВ, яке виступає морським агентом. Виникло питання проводити курси первинного навчання та курсів підвищення кваліфікації для газоелектрозварювальників. Чи можемо ми це запровадити та на яких підставах? Що для цього необхідно?

Відповідно до статті 91 Цивільного кодексу України, юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Обмеження щодо здійснення діяльності товариством можуть бути встановлені його статутом. За відсутності таких обмежень товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, прямо не заборонені законом.

Господарська діяльність у сфері професіональної освіти регулюється Законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності», освітня діяльність підлягає ліцензуванню, з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про освіту», освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування для закладів професійної (професійно-технічної) освіти – центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Основним видом діяльності закладу освіти повинна бути освітня діяльність. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені Постановою Кабінету Міністрів від 30 грудня 2015 р. №1187. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Таким чином, для провадження діяльності з професійного навчання та підвищення кваліфікації робітників вам необхідно, щоб ця діяльність була основною діяльністю ТОВ, та отримати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

 

2. ФОП третя група (пенсіонер) здає в оренду нежитлове приміщення (його власність, вид діяльності 68.20), а земля в оренді у міськради. Податок за оренду землі перевищує доходи. Чи є якісь варіанти пільг? Знаю, що пенсіонери за віком звільняються від сплати податку, але він платить років 5 вже (на пенсії більше 10 років). Допоможіть, будь ласка, розібратися в цьому питанні?

Дійсно, пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України (ПКУ) передбачено звільнення від сплати земельного податку для пенсіонерів за віком. Однак ця пільга поширюється лише на земельні ділянки певного призначення, а саме для ведення особистого селянського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на присадибній ділянці, індивідуального дачного будівництва, індивідуальних гаражів, садівництва. Тобто, ця пільга не поширюється на земельні ділянки для розміщення нежитлових приміщень комерційного призначення.

В той же час, відповідно до статті 297 ПКУ, платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування та сплати податку на майно в частині земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку для провадження господарської діяльності.

Клас 68.20 за Класифікатором видів економічної діяльності передбачає надання в оренду власного або орендованого нерухомого майна, в тому числі нежитлових будівель та земельних ділянок. Таким чином, надання нежитлового приміщення в оренду є господарською діяльність фізичної особи – підприємця, а отже ФОП – платник єдиного податку 3-ї групи не має сплачувати земельний податок за земельну ділянку під об’єктом нерухомості, що використовується ним для провадження господарської діяльності (надання в оренду).

 

3. ФОП 3-тя група на єдиному податку 5%, надаю послуги з перекладу. Чи можу я надавати такі послуги нерезидентам – фізичним особам на території України за готівковий розрахунок в гривнях? Чи достатньо для цього договору та акту виконаних робіт? Чи є якісь нюанси, і чи вважається це зовнішньоекономічною діяльністю

Визначення зовнішньоекономічної діяльності наведене у Статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території  України, так і за її межами.

Оскільки нерезиденти – фізичні особи не мають статусу іноземних суб’єктів господарської діяльності, то надання їм послуг на території України не є зовнішньоекономічною діяльністю. До такої діяльності застосовуються загальні вимоги законодавства щодо здійснення та обліку господарських операцій.

Відповідно до Статті 5 Закону України «Про валюту і валютні операції», гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні. Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків, визначених частиною 2 цієї статті.

Таким чином, Ви можете надавати зазначені послуги на території України за готівковий розрахунок у гривнях, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 296.10 Статті 296 Податкового кодексу України, відповідно до якого реєстратори розрахункових операцій не застосовуються фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку другої - четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн. гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим.

 

4. Приватне підприємство, хочемо добровільно зменшити статутний капітал, який сформований грошима з 500 тис до 100 тис. Тих 400 тис я просто зменшую в обліку і виплачую засновнику, чи я якось маю їх індексувати, і чи виникають податки від цієї операції?

Порядок зменшення статутного капіталу приватного підприємства законодавством не врегульований. Ви маєте керуватися положеннями Статуту підприємства, а за відсутності відповідних положень у Статуті – відповідним рішенням власника.

Індексація статутного капіталу законодавством не передбачена.

Що стосується податків, то відповідно до підпункту 165.1.44 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються суми майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права. Таким чином при поверненні внеску до статутного капіталу ці кошти не оподатковуються.

 

5. Основним видом діяльності підприємства є організація будівництва будівель. Підприємством було укладено договір на проведення короткострокового підвищення кваліфікації архітектора. Вартість послуг склала 2250 грн. з ПДВ. Чи вважається це навчання для працівника підприємства додатковим благом? Та чи потрібно утримувати з працівника ПДФО та військовий збір?

Відповідно до підпункту 14.1.47 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, додаткові блага – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку.

Відносини, що виникають у процесі підвищення кваліфікації працівників, регулюються Законом України «Про професійний розвиток працівників» (надалі – Закон). Відповідно до Статті 1 Закону, професійне навчання працівників – процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва.

Відповідно до Статті 4 Закону, діяльність роботодавців у сфері професійного розвитку працівників, зокрема, включає забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах. Відповідно до Статті 15 Закону, обов’язок фінансування професійного розвитку працівників покладений на роботодавцем та здійснюється за рахунок його коштів.

Таким чином, підвищення кваліфікації працівників за профілем діяльності підприємства пов’язане з виконанням такими працівниками їхніх функціональних обов'язків за трудовим договором, а отже не вважається додатковим благом і не оподатковується.

Добірка нормативних документів щодо навчання дорослого населення опублікована на сайті Мінсоцполітики.

https://www.msp.gov.ua/content/profesiyne-navchannya-doroslogo-naselennya.html

 

6. Чи може нерезидент (громадянин Польщі) надавати послуги українській компанії на території України та отримувати оплату в гривні? Як оподатковуються такі операції?

Надання фізичною особою послуг компанії – резиденту України можливе у формі підприємницької діяльності, або у формі незалежної професійної діяльності. Підприємницька та незалежна професійна діяльність іноземних громадян на території України регулюється законодавством України, з урахувань міжнародних угод України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до Статті 55 Господарського кодексу України, суб'єктами господарювання є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Іноземні громадяни, які на законних підставах перебувають на території України, можуть зареєструвати підприємницьку діяльність в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Для реєстрації підприємницької діяльності іноземному громадянину необхідно отримати реєстраційний номер платника податків та мати документ, який підтверджує місце знаходження в Україні. Відповідно до роз’яснення Мінюсту (Лист від 23.01.2018 №1028/8.4.3/ін-18 «Щодо питань, пов’язаних з відомостями про місцезнаходження фізичної особи – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»), таким документом може бути посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, а також інші документи (договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на об'єкт нерухомого майна).

В окремих випадках можливе надання професійних послуг без реєстрації підприємницької діяльності. Стаття 102 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає дозвіл надавати послуги на території однієї з сторін Угоди незалежним фахівцям іншої сторони (з урахуванням застережень, наведених у додатку XVI до Угоди) у наступних сферах:

  • Юридичні послуги (крім нотаріату);
  • Послуги в галузі архітектури, містобудування та парково-ландшафтної архітектури;
  • Інженерні послуги, послуги з комплексного проектування;
  • Комп’ютерні послуги та пов’язані з ними послуги;
  • Послуги з управлінського консультування та послуги, пов’язані з управлінським консультуванням;
  • Послуги з перекладу.

При наданні професійних послуг фізичною особою – громадянином країни – члена ЄС на територій України мають виконуватися такі умови:

  • Фізична особа повинна бути зареєстрована як самозайнята особа на території країни – члена ЄС;
  • Термін договору про надання послуг не повинен перевищувати 12 місяців;
  • Фізична особа повинна мати принаймні шестирічний професійний досвід у галузі діяльності, яка є предметом договору;
  • Фізична особа повинна мати університетський ступінь або інший диплом, що засвідчує наявність знань відповідного рівня, та мати відповідну професійну кваліфікацію.

Оподаткування доходів, отриманих іноземним громадянином від надання послуг на території України, залежить від наявності або відсутності у нього статусу резидента України. Відповідно до частини в) підпункту 14.1.213 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ), резиденти – це фізичні особи, які мають місце проживання та/або центр життєвих інтересів в Україні. Достатньою умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності. Таким чином, у разі реєстрації іноземного громадянина суб’єктом підприємницької діяльності в Україні, він вважатиметься з метою оподаткування резидентом України, і до нього застосовуватимуться такі самі правила оподаткування, як і до громадян України. В такому випадку при виплаті доходів юридична особа – отримувач послуг (податковий агент) не повинна утримувати податки з доходів, а підприємець, що надає послуги, зобов’язаний самостійно подавати податкові декларації та сплачувати податки відповідно до обраної системи оподаткування. Слід звернути увагу, що іноземець, який набув статусу резидента України, повинен подавати річну податкову декларацію та сплачувати в Україні податок з усіх отриманих доході, в тому числі з іноземних доходів.

У разі надання професійних послуг на території України без реєстрації підприємницької діяльності громадянин іноземної держави матиме податковий статус нерезидента. Правила оподаткування доходів нерезидентів – фізичних осіб встановлені розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ.

Відповідно до пункту 170.10 статті 170 ПКУ, доходи з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються нерезидентам – фізичним особам, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів. Ставка податку з доходів фізичних осіб, визначена пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, складає 18 відсотків. Крім того, відповідно до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, тимчасово сплачується військовий збір за ставкою 1,5 відсотки.

Слід зазначити, що податок з доходів нерезидентів, встановлений пунктом 141.4 статті 141 ПКУ, не поширюються на фізичних осіб – нерезидентів, оскільки, відповідно до пункту 133.2 статті 133 ПКУ, платниками податку, встановленого Розділом III ПКУ з числа нерезидентів є лише юридичні особи та постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України.

Відповідно до Статті 3 ПКУ, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. Тому при оподаткуванні доходів громадянина Польщі від надання професійних послуг в Україні необхідно враховувати положення Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень (надалі – Конвенція). Відповідно до статті 14 Конвенції, дохід, що одержується резидентом Договірної Держави щодо професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру, оподатковується тільки в цій Державі, за винятком випадку, коли він володіє регулярно доступною постійною базою в другій Договірній Державі з метою проведення цієї діяльності.

Таким чином, доходи фізичної особи – громадянина Польщі від надання в Україні незалежних професійних послуг, як не мають тривалого регулярного характеру, звільняються від оподаткування податком з доходів фізичних осіб, за умови надання нерезидентом податковому агенту довідки, яка підтверджує статус податкового резидента Республіки Польща згідно з вимогами пункту 103.4 статті 103 ПКУ. Довідка видається компетентним органом Республіки Польща, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Щодо валюти розрахунків, відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про валюту і валютні операції», усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків за визначеними видами операцій. Отже, якщо оплата за надані послуги здійснюється на території України, вона має проводитися виключно у гривні.

 

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору