info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaОблік операцій в іноземній валюті

18 лютого 2017

Приклади та аналіз типових помилок

Можна без перебільшення сказати, що облік операцій в іноземній валюті є чи не найбільш складним розділом бухгалтерського обліку і викликає у бухгалтерів масу питань. Якщо раніше ця проблема стосувалася відносно вузького кола переважно великих компаній та банків, то після вступу України до ВТО, та особливо після підписання Угоди про ЗВТ з Євросоюзом, все більше малих та середніх підприємств долучаються до зовнішньоекономічної діяльності, намагаючись скористатися з лібералізації митних режимів. А отже, сфера застосування іноземної валюти у господарській діяльності й надалі розширюватиметься.

З іншого боку, актуальності питанню додає той факт, що з 2015 року українські компанії складають декларації з податку на прибуток на основі даних бухгалтерського обліку, а отже правильне ведення обліку операцій в іноземній валюті набуває більшого значення для запобігання застосуванню штрафних санкцій з боку податкових органів.

Базуючись на нашому досвіді виконання консалтингових проектів, ми підготували стислий аналіз типових помилок та рекомендації щодо ведення обліку валютних операцій.

 

Эта статья доступна также на русском.

 

Облік операцій у іноземній валюті регулюються відповідним стандартом бухгалтерського обліку. Для компаній, що ведуть облік за національними стандартами бухгалтерського обліку, це Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», а для компаній, які ведуть облік за МСФЗ – МСБО (IAS) 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. Незважаючи на деяку редакційну відмінність, основні вимоги цих двох стандартів ідентичні.

Базові поняття

Незважаючи на уявну складність, облік валютних операцій потребує розуміння всього двох, але важливих, базових понять, таких як:

 • Валютна операція, та
 • Монетарні статті.

Невірне розуміння саме цих двох понять, як правило, і стає причиною помилок.

Валютна операція

Валютна операція – це господарська операція, яка призводить до виникнення в балансі суми (статті), вираженої у іноземній валюті.

Треба розрізняти власне валютну операцію, та балансуючу операцію, тобто операцію з погашення валютного зобов’язання, яке виникло внаслідок валютної операції.

Прикладами валютних операцій є:

 • Придбання товарів та послуг за іноземну валюту на умовах відстрочення платежу;
 • Реалізація товарів та послуг за іноземну валюту на умовах відстрочення платежу;
 • Сплата авансу у іноземній валюті постачальнику за товари або послуги, що мають бути поставлені пізніше;
 • Отримання авансу від покупця у іноземній валюті за товари або послуги, що мають бути поставлені пізніше;
 • Отримання кредиту у іноземній валюті;
 • Надання кредиту у іноземній валюті;
 • Отримання у фінансовий лізинг майна, зобов’язання за яке виражене у іноземній валюті;
 • Надання у лізинг майна, зобов’язання за яке виражене у іноземній валюті;
 • Купівля цінних паперів, номінал яких виражений у іноземній валюті;
 • Продаж боргових цінних паперів власної емісії, номінал яких виражений у валюті.

З точки зору застосування стандартів не є валютними операціями, а є балансуючими операціями, які призводять до погашення або зменшення існуючого зобов’язання у іноземній валюті, такі операції:

 • Отримання товарів або послуг, оплата у валюті за які була проведена раніше;
 • Поставка товарів або надання послуг, за які була отримана авансова оплата у іноземній валюті;
 • Оплата за раніше отримані товари або послуги;
 • Отримання оплати від покупців та замовників за раніше поставлені товари або надані послуги;
 • Погашення кредитів у іноземній валюті;
 • Оплата або отримання лізингових платежів у валюті;
 • Продаж цінних паперів (крім цінних паперів власної емісії), номінал яких виражений у валюті;
 • Викуп (погашення) боргових цінних паперів власної емісії.

Отже, щоб зрозуміти, чи є відповідна операція у іноземній валюті валютною, чи балансуючою, необхідно вирішити, чи призводить вона до виникнення або збільшення зобов’язання у однієї із сторін операції, або навпаки – до його погашення або зменшення.

Монетарні статті

Валютна операція призводить до виникнення балансової статті (тобто суми, які відображається у балансі компанії), яка виражена у іноземній валюті. За своїм характером такі статті можуть бути монетарними або немонетарними.

Монетарні статті – це суми, погашення яких має відбуватися шляхом оплати або отримання валютних коштів, всі решта статей є немонетарними.

Прикладами монетарних статей є:

 • Дебіторська заборгованість покупців за поставлені товари або надані послуги;
 • Кредиторська заборгованість за отримані товари або послуги;
 • Заборгованість за отриманими та виданими кредитами, включаючи нараховані відсотки;
 • Заборгованість за лізинговими платежами;
 • Цінні папери та інші фінансові інвестиції, виражені у іноземній валюті;
 • Номінальна вартість цінних паперів власної емісії, які номіновані у іноземній валюті, та суми нарахованих відсотків.

Самі готівкові та безготівкові кошти у іноземній валюті також є монетарною статтею.

На відміну від монетарних, немонетарні статті або передбачають погашення шляхом поставки товарів або надання послуг, або взагалі не мають визначеного способу погашення (як, наприклад, гудвіл).

Прикладами немонетарних статей можуть бути наступні:

 • Видані аванси постачальникам товарів та послуг у іноземній валюті;
 • Аванси у валюті, отримані від покупців за товари або послуги, що мають бути поставлені (надані);

Заборгованість, що виникає у постачальника товарів перед покупцем у разі повернення товарів, може бути як і монетарною, так і немонетарною, в залежності від того, чи передбачене умовами контракту повернення коштів покупцю, чи заміна товарів на інші.

Оцінка валютних статей

Вимоги Стандартів

Незалежно від характеру господарської операції, будь-яка валютна стаття на момент її виникнення завжди оцінюється за поточним валютним курсом «спот». Для операцій, однією із сторін якої є резидент України, роль курсу «спот» відіграє офіційний курс НБУ на дату здійснення валютної операції.

В подальшому, облік відрізняється в залежності від того, чи є конкретна стаття монетарною, або ж немонетарною.

Монетарні статті мають бути переоцінені за поточним обмінним курсом на кожну звітну дату, а також на дату кожного часткового чи повного погашення заборгованості. Курсові ж різниці, що при цьому виникають, визнаються як складова доходів або витрат.

Немонетарні статті не переоцінюються, тобто їх облік ведеться за курсом на дату виникнення такої суми.

Оцінка доходів від реалізації товарів та послуг за валюту, а також активів, придбаних внаслідок валютних операцій, безпосередньо залежить від першої події, а саме – поставка товарів (надання послуг) або ж оплата.

Нижче наведені декілька типових ситуацій:

 • Доходи від реалізації товарів та послуг за попередньою оплатою визнаються за обмінним курсом на дату отримання авансу;
 • Доходи від реалізації товарів та послуг з відтермінуванням оплати визнаються за курсом на дату поставки товарів або надання послуг;
 • Первинна вартість товарів, запасів або ж необоротних активів, що придбані за попередньою оплатою, визнається за обмінним курсом на дату сплати авансу постачальнику;
 • Первинна вартість товарів, що придбані на умовах відтермінування платежу, визнається за курсом на дату отримання товарів;
 • Первинна вартість тих необоротних активів, що отримані на умовах фінансового лізингу, визнається також за тим курсом, що діяв на дату їх отримання;
 • Витрати на придбання послуг за передоплатою визнаються, відповідно, за обмінним курсом на дату оплати;
 • Витрати на придбання послуг з післяплатою, визнаються за курсом, що діяв на дату фактичного надання послуг (підписання акту приймання послуг, або ж за курсом на останній день розрахункового періоду, якщо такі послуги надаються безперервно);
 • Витрати на проценти за кредитами у іноземній валюті, та за борговими цінними паперами власної емісії, визнаються за курсом на дату нарахування цих процентів;
 • Балансова вартість грошових коштів у іноземній валюті визначається за поточним обмінним курсом на дату кожної операції з коштами, та на кінець звітного періоду.

Зазвичай, звітною датою є останній день календарного року. Проте компанії, що мають складати проміжну (квартальну) фінансову звітність, можуть проводити переоцінку валютних статей на кожну з дат проміжної звітності.

Практичні правила

Для полегшення розуміння вимог Стандартів щодо обліку операцій в іноземній валюті, пов’язаних з поставкою або придбанням товарів та послуг, ми розробили прості практичні правила, які представлені у таблиці.

Перша подія

Визнання доходів від реалізації /первинної вартості придбаних активів/витрат на придбання послуг

Визнання доходів та витрат від курсової різниці

Поставка товарів, надання послуг

За курсом на дату поставки

На дату оплати та на кожну звітну дату

Оплата за товари або послуги

За курсом на дату оплати

Не визнаються

 

Залишки грошових коштів, заборгованість за отриманими та виданими кредитами, включаючи нараховані проценти, цінні папери, номіновані в іноземній валюті, переоцінюються на кожну дату здійснення операцій, а також на кінець кожного звітного періоду.

Приклади обліку операцій в іноземній валюті

У наведених прикладах діє припущення, що компанія складає проміжну фінансову звітність та проводить переоцінки валютних статей на кінець кожного кварталу.

Приклад 1

Українська компанія А 12.12.2016 року уклала контракт з компанією В із Польщі на поставку 100 куб. м. пиломатеріалів за ціною 100 Євро за 1 куб. м. Умови контракту передбачають попередню оплату.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

15.12.2016

28.001614

Отримана попередня оплата 10 000 Євро

312

681

10 000 Євро

280 016 грн.

 

30.12.2016

28.422604

Переоцінка валютних статей на кінець звітного періоду

-

-

-

Переоцінка отриманого авансу не здійснюється, оскільки він є немонетарною статтею

16.01.2017

29.498168

Здійснена поставка товару на суму 10 000 Євро

362

681

701

362

10 000 Євро

280 016 грн.

Дохід від реалізації визнається за курсом на дату отримання оплати

 

Приклад 2

У Прикладі 2 умови контракту передбачають оплату протягом місяця з моменту поставки товару.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

15.12.2016

28.001614

Здійснена поставка товару на суму 10 000 Євро

362

701

10 000 Євро

280 016 грн.

 

30.12.2016

28.422604

Переоцінка валютних статей на кінець звітного періоду

10 000 х (28.422604 - 28.001614) = 4 210

362

714

4 210 грн.

Здійснюється переоцінка дебіторської заборгованості, яка має бути погашена грошовими коштами

16.01.2017

29.498168

Отримана оплата 10 000 Євро

10 000 х (29.498168 - 28.422604) = 10 756

312

362

10 000 Євро

294 982грн.

Зарахування оплати здійснюється за поточним курсом на дату отримання.

362

714

10 756 грн.

Здійснюється переоцінка дебіторської заборгованості на дату її погашення.

 

Приклад 3

Українська компанія А уклала контракт з німецькою компанією С на купівлю обладнання для обробки деревини на суму 10 000 Євро на умовах попередньої оплати.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

15.12.2016

28.001614

Перерахований аванс постачальнику 10 000 Євро

371

312

10 000 Євро

280 016 грн.

 

30.12.2016

28.422604

Переоцінка валютних статей на кінець звітного періоду

-

-

-

Переоцінка виданого авансу не здійснюється, оскільки він є немонетарною статтею

16.01.2017

29.498168

Отримане обладнання на суму 10 000 Євро

152

632

632

371

10 000 Євро

280 016 грн.

Первісна вартість обладнання визнається за курсом на дату оплати

 

Приклад 4

Українська компанія А уклала контракт з німецькою компанією С на купівлю обладнання для обробки деревини на суму 10 000 Євро. Умови контракту передбачають оплату частинами: аванс у розмірі 5000 Євро та друга частина 5000 Євро після проведення налагоджувальних робіт та введення обладнання в експлуатацію постачальником.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

15.12.2016

28.001614

Перерахований аванс постачальнику 5 000 Євро

371

312

5 000 Євро

140 008 грн.

 

30.12.2016

28.422604

Переоцінка валютних статей на кінець звітного періоду

-

-

-

Переоцінка виданого авансу не здійснюється, оскільки він є немонетарною статтею

16.01.2017

29.498168

Отримане обладнання на суму 10 000 Євро

Визнана кредиторська заборгованість на суму 5 000 Євро

152

632

152

632

371

632

5 000 Євро

140 008 грн.

5 000 Євро

147 491грн.

Первісна вартість обладнання визнається за курсом на дату оплати в частині авансу, та за курсом на дату поставки в частині не сплаченої вартості.

30.01.2017

29.044034

Сплачений залишок суми 5 000 Євро

5 000 х (29.498168 - 29.044034) = 2 271

632

312

5 000 Євро

145 220грн.

Оплата обліковується за курсом на дату перерахування коштів.

632

744

2 271 грн.

Зобов’язання у валюті переоцінюється на дату погашення.

 

Приклад 5

Українська компанія А (продавець) 11.01.2016 уклала контракт з австрійською компанією D, який передбачає, що Компанія А здійснює регулярні поставки деревини протягом 2016 року. Поставки здійснюються товарними партіями по 100 куб. м. кожна по ціні 100 Євро за 1 куб. м., по мірі формування партій. Компанія D (покупець) здійснює оплату один раз на квартал, при цьому можливе як авансування поставки з боку покупця, так і виникнення заборгованості за поставлений товар.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

14.01.2016

25.571144

Покупець провів часткове авансування поставки на 5 000 Євро

312

681

5 000 Євро

127 856 грн.

 

17.02.2016

30.170306

Здійснена поставка товарної партії на 10 000 Євро.

Визнана дебіторська заборгованість покупця 5 000 Євро.

362

681

701

632

5 000 Євро

127 856 грн.

Визнання доходу у частині передплаченої поставки здійснюється за курсом на дату отримання авансу.

362

701

5 000 Євро

150,852 грн.

Визнання доходу у частині не оплаченої поставки здійснюється за курсом на дату поставки.

31.03.2016

29.689327

Переоцінка валютних статей на кінець кварталу

5 000 х (29.689327 - 30.170306) = -2 405

945

362

2 405 грн.

Визнаний збиток від курсової різниці внаслідок переоцінки дебіторської заборгованості, яка має бути погашена грошовими коштами

20.04.2016

28.860537

Отримана оплата 10 000 Євро, в тому числі аванс 5 000 Євро в рахунок майбутньої поставки.

5 000 х (28.860537 - 29.689327) = -4 144

312

362

5 000 Євро

144 303 грн.

Зарахування оплати здійснюється за поточним курсом на дату отримання.

945

362

4 144 грн.

Здійснюється переоцінка дебіторської заборгованості на дату її погашення.

312

681

5 000 Євро

144 303 грн.

Зарахування авансу здійснюється за поточним курсом на дату отримання.

30.06.2016

27.56354

Переоцінка валютних статей на кінець кварталу

-

-

-

Переоцінка отриманого авансу не здійснюється, оскільки він є немонетарною статтею

14.07.2016

27.482128

Здійснена поставка товарної партії на 10 000 Євро.

Визнана дебіторська заборгованість покупця 5 000 Євро.

362

681

701

632

5 000 Євро

144 303 грн.

Визнання доходу у частині передплаченої поставки здійснюється за курсом на дату отримання авансу.

362

701

5 000 Євро

137 411 грн.

Визнання доходу у частині не оплаченої поставки здійснюється за курсом на дату поставки.

 

Приклад 6

Для фінансування зовнішньоекономічної діяльності Компанія А 29.02.2016 отримала кредит 10 000 Євро терміном на 6 місяців. Нарахування процентів за ставкою 12% річних здійснюється щоквартально. Погашення відсотків здійснюється протягом 20 днів після закінчення кварталу. Погашення основної суми кредиту здійснюється наприкінці дії договору.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

29.02.2016

29.776061

Отриманий кредит 10 000 Євро

312

602

10 000 Євро

297 761 грн.

 

31.03.2016

29.689327

Нараховані проценти за березень 2016 року

951

684

100 Євро

2 969 грн.

 

31.03.2016

29.689327

Переоцінка валютних статей на кінець кварталу

10 000 х (29.776061 - 29.689327) = 867

602

744

867 грн.

Основна сума кредиту переоцінюється за курсом на останній день кварталу.

15.04.2016

28.858725

Сплачені проценти за попередній квартал

100 х (29.776061 - 28.858725) = 83

684

312

100 Євро

2 886 грн.

Платіж обліковується за поточним курсом на дату здійснення.

684

744

83 грн.

Здійснюється переоцінка зобов’язання за процентами на дату погашення.

30.06.2016

27.56354

Нараховані проценти за квітень – червень 2016 року

951

684

300 Євро

8 269 грн.

 

30.06.2016

27.56354

Переоцінка валютних статей на кінець кварталу

10 000 х (29.689327 - 27.56354) = 21 258

602

744

21 258 грн.

Основна сума кредиту переоцінюється за курсом на останній день кварталу.

06.07.2016

27.69328

Сплачені проценти за попередній квартал

300 х (27.69328 - 27.56354) = 39

684

312

300 Євро

8,308 грн.

Платіж обліковується за поточним курсом на дату здійснення.

945

684

39 грн.

Здійснюється переоцінка зобов’язання за процентами на дату погашення.

31.08.2016

28.648423

Погашена основна сума кредиту

10 000 х (27.56354 - 28.648423) = -10 849

602

312

10 000 Євро

286 484 грн.

Платіж обліковується за поточним курсом на дату здійснення.

945

602

10 849 грн.

Зобов’язання за основною сумою кредиту переоцінюється за курсом на дату погашення.

31.08.2016

28.648423

Нараховані та сплачені проценти за липень – серпень 2016 року

951

312

200 Євро

5 730 грн.

 

 

Типові помилки

Переоцінка немонетарних статей

Поширеною помилкою є переоцінка немонетарних статей, наприклад, дебіторської заборгованості за авансами, що видані постачальникам, або кредиторської заборгованості за авансами, що отримані від покупців.

У відповідності до пп.6 та 7 П(С)БО-21 (або пп.16, 21 та 23 IAS 21, якщо компанія веде облік за МСФЗ), суми отриманих та виданих авансів у рахунок постачання товарів та послуг визнаються у балансі за курсом на дату отримання авансу та не підлягають перерахунку у зв’язку із змінами валютного курсу.

У складних випадках, а саме, коли сума господарської операції містить одночасно як елемент валютної операції, (тобто виникнення валютної статті балансу), так і балансуючої операції (погашення існуючої валютної статті), вона має бути розділена на дві (або ж і більше, якщо це необхідно) частини, кожна з яких обліковується за своїм курсом.

Неправильне визначення дати операції

Оскільки операції з розрахунками в іноземній валюті часто-густо пов’язані одночасно з виконанням митних процедур, поширеною, хоча й помилковою практикою буває визначення дати операції за датою, що зазначена в вантажній митній декларації (ВМД), якою оформлюється експорт або імпорт товарів.

Насправді ж, ВМД є лише документом, що підтверджує виконання вимог митного законодавства щодо оформлення переміщення товарів через митний кордон України, і жодним чином не спричиняє виникнення чи погашення зобов’язань між сторонами зовнішньоекономічної угоди.

Дійсно, датою здійснення операції з товарами, є виключно дата переходу права власності на товари від постачальника покупцеві, відповідно умовам контракту, що визначаються за Міжнародними правилами визначення комерційних термінів (INCOTERMS). Наприклад, в разі здійснення поставки на умовах FCA (франко-перевізник), перехід права власності відбувається на дату оформлення товарно-транспортної накладної (як правило, раніше, ніж дата ВМД). Якщо ж контрактом передбачена поставка на умовах, наприклад, DAF, тобто доставка до кордону, то перехід права власності відбудеться під час перетину кордону у визначеному місці транспортним засобом з товаром. Зазвичай, це відбувається пізніше за дату оформлення ВМД.

Особливу увагу слід приділяти визначенню дати операції, коли вона припадає на період зміни звітних періодів.

Переоцінка доходів та активів внаслідок зміни валютних курсів

Менш поширеною помилкою, але такою, що зустрічається в практиці, є намагання переоцінювати активи, придбані за валюту, при зміні обмінного курсу. Наприклад, курсова різниця за несплаченою частиною поставки, що виникає після отримання товарів від постачальника, відноситься на збільшення або зменшення балансової вартості цих товарів, що є помилкою.

Інколи таким же чином намагаються коригувати доходи від реалізації внаслідок переоцінки дебіторської заборгованості покупця.

 

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору